Loading Events

Banquet committee members

Leela Sharma 306-380-7737
Mythili Venkatramn 306-934-5932
Amit Dhawan 780 908 6468
Bhagya Lakshmi Adapa 306-220-3201
Pragnesh Patel 306-203-9887
Neelam Chaukla 306-880-0258
Vishal Jheengut 306-260-7195
Satish Goyal 639-470-3032
Sunil Sohani 306-371-9416
Ajai Dalai 306-222-3825
Usha Kapoor 306-713-0811
Kishore Gali 306-281-0039
Dinesh Patel 306-280-6989
Lalita Malhotra (Prince Albert) 306-763-7039
Mini Khurana (North Battleford) 306-446-4303