HSS Website Committee Members

 • Leela Sharma

 • Dr. Nawal K Sharma

 • Dinesh Patel

 • Jaykumar Patel

 • Mayadi (Now deceased)

Advisory Committee

 • Dr. S.C. Kanthan (Chair)
 • Dr. Mini Khurana

 • Dr. Kampe Gowda

Support

 • Dr. N. N. Bakshi

 • Dr. H.L. Dhingra

 • Veena Avinashi

 • Kanchan Rege

 • Kewal Krishan

 • S. Lakhanpal

 • Arun Mathur

 • Sunil Choubal

 • Madan & Suman Gupta

 • Maithili Venkatraman

 • Dr. Suresh & Vijayalakshmi Kalangam

 • Anu Kashyap

 • Bhagya Laxmi Adapa

Thank You